Daftar Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2018

NAMA : GUNAWAN
NIM : 182042001
TTL : KOTANAGAYA, 14 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS AL YUSRA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : ABD. RAHMAN IBRAHIM
NIM : 182042002
TTL : KOTA GORONTALO, 23 FEBRUARI 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS MUHAMMADIYAH
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : MOHAMAD IKSAN KASIM
NIM : 182042003
TTL : KAB. BOALEMO, 10 OKTOBER 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAN 1 BOALEMO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : RAHMATIYA YUSUF
NIM : 182042005
TTL : TOLOTIO, 05 MEI 1999
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 TIBAWA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : DELAFIFTA PATILIMA
NIM : 182042006
TTL : BIGO, 14 JULI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMK NEGERI 1 KAIDIPANG
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : ALYUN PANEO
NIM : 182042007
TTL : GORONTALO, 01 APRIL 1998
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 KABILA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : NURMAYANG LAANA
NIM : 182042009
TTL : MOMALIA , 12 SEPTEMBER 1999
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : SUPARTIN SUKRI
NIM : 182042010
TTL : LIMBO, 14 APRIL 1998
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAS MUTMAINNAH LIMBO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : DELVI AGUSTIAN MOHAMAD
NIM : 182042011
TTL : KOTA GORONTALO, 20 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 2 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA :
YUNITA LAINGO
NIM : 182042012
TTL : KOTA GORONTALO, 07 JUNI 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 2 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : HELENA
NIM : 182042014
TTL : SUNGAI GUNTUNG, 16 MEI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 KATEMAN
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : MIFTAHUL JANNAH PANYILI
NIM : 182042015
TTL : DUDEWULO, 21 OKTOBER 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MA AL KHAIRAT POPAYATO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : DYIAH ASYA PRATIWI ISTARI
NIM : 182042016
TTL : KOTAMOBAGU, 02 DESEMBER 1997
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMK (SMKK) DAERAH KOTAMOBAGU
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : FERA SOMPAH
NIM : 182042017
TTL : TOROSIAJE, 01 APRIL 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMA NEGERI 1 POPAYATO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : AYUNING USURI
NIM : 182042018
TTL : TOROSIAJE, 27 JUNI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMA NEGERI 1 POPAYATO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA :
SRI AYU ANGRAINI TANAIYO
NIM : 182042019
TTL : GORONTALO, 30 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 2 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : ASTITI APUNYE
NIM : 182042020
TTL : TOROSIAJE, 06 MEI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMK NEGERI 1 POPAYATO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : IIS MULIANTY PAULI
NIM : 182042021
TTL : PAKU, 16 NOVEMBER 1999
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAS AL-KHAIRAAT BINTAUNA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : MOHAMAD RUSLAN RAHMAN
NIM : 182042022
TTL : GORONTALO, 20 MEI 1998
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 KABILA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : RAHMA S LABUGA
NIM : 182042026
TTL : GORONTALO, 25 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMA NEGERI 1 LEMITO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : MIRANDA
NIM : 182042027
TTL : MOUTONG, 17 APRIL 1996
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH :
SMAN 1 MOUTONG
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : DESTI KATILI
NIM : 182042029
TTL : KABILA, 01 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 KABILA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA :
LUTFIA SAJUMA
NIM : 182042030
TTL : SIJOLI, 12 JANUARI 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAS AL-KHAIRAAT POPAYATO BARAT
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : FRASTIKA DELUMA
NIM : 182042031
TTL : SUWAWA, 24 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 SUWAWA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : TASYA DWIAS AMANDA
NIM : 182042032
TTL : JAKARTA, 22 JULI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : WIWIN WINARSI
NIM : 182042033
TTL : BUNOBOGU, 24 DESEMBER 1999
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 BUNOBOGU
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : IZZUL MUSLIMIN USULI
NIM : 182042034
TTL : SUWAWA, 14 AGUSTUS 1998
JENIS KELAMIN :
LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 SUWAWA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : YUSRAN SAKO
NIM : 182042035
TTL : GORONTALO, 10 MARET 1999
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 KABILA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : SRI DEVIRANDA MOHI
NIM : 182042036
TTL : SINOMBAYUGA, 06 MEI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 KOTA GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : SULASTRI MASIHU
NIM : 182042037
TTL :
SOGITIA, 19 SEPTEMBER 1998
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 BONE RAYA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : NORMAYANTI THALIB
NIM : 182042040
TTL : KAB. GORONTALO, 06 JUNI 1999
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 TIBAWA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : WIWIN WINARSI
NIM : 182042033
TTL : BUNOBOGU, 24 DESEMBER 1999
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 BUNOBOGU
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : IZZUL MUSLIMIN USULI
NIM : 182042034
TTL : SUWAWA, 14 AGUSTUS 1998
JENIS KELAMIN :
LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 SUWAWA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : YUSRAN SAKO
NIM : 182042035
TTL : GORONTALO, 10 MARET 1999
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 KABILA
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : SRI DEVIRANDA MOHI
NIM : 182042036
TTL : SINOMBAYUGA, 06 MEI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 KOTA GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
NAMA : SULASTRI MASIHU
NIM : 182042037
TTL :
SOGITIA, 19 SEPTEMBER 1998
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 BONE RAYA
PENASEHAT AKADEMIK :